• พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี
 • ประวัติประธานพิธีไหว้ครูสามัญ
 •   อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต 
            เกิดเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2486 เป็นบุตรของ นายเติมและนางลิ้นจี่ แก้วสุจริต
            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
            การศึกษา ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง
            การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ประวัติการรับราชการ
            เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูตรี ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ปี พ.ศ.2511 และปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นที่ยอมรับจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายบริหาร คือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาคอีกหลายแห่งได้แก่
  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช, วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด,วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และผู้อำนวยการส่วนการแสดงสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริหารเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงของกรมศิลปากร จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสังคีต (เดิมคือสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์)

  การศึกษาอบรม / ดูงาน
            - อบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
            - อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์การ จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
            - อบรมการบริหารการศึกษาระดับสูงในเอเซียอาคเนย์ จากประเทศฟิลิปปินส์
            - อบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.) จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  ประสบการณ์ด้านการแสดง
            ฝึกหัดเป็นตัวลิงกับครูกรี วรศริน, ครูฉลาด พกุลานนท์, ครูสงัด อชกะ, ครูช่วย สุดแสดง, ครูแสวง อัฏฏะวัชระ, ครูฤกษ์ เชวงรัตน์, ครูบุญชัย เฉลยทอง ต่อมาย้ายมาฝึกตัวพระกับหลวงวิลาศวงงาม, ครูอาคม สายาคม, ครูวงศ์ ล้อมแก้ว, ครูลมุล ยมคุปต์, ครูเฉลย ศุขวนิช, ครูอุดม อังศุธร ภายหลังได้รับการฝึกหัดเพิ่มเติมจากคุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ และฝึกหัดรำโนรากับขุนอุปถัมภ์นรากร จนสามารถแสดงได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั้งโขน – ละคร ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องนาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดียิ่ง
            ด้านการแสดงโขน แสดงเป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์ เช่น พระราม, พระลักษณ์, พระพรต, พระสัตรุด, พระอิศวร, พระนารายณ์, พระพรหม, พระอินทร์, พระอรชุน เป็นต้น
            ด้านการแสดงละคร แสดงเป็นตัวเอกในละครเรื่องต่างๆ แสดงลิเกบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระหันอากาศ เป็นต้น
            ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นทั้งผู้แสดงและหัวหน้าคณะไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, จีน ประเทศในภาคพื้นยุโรป 10 ประเทศ เป็นต้น

  เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง
            - ได้รับพระราชทานครอบ แต่งตั้งเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน- ละคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2527
            - ได้รับรางวัลเพชรสยาม สาขาดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ จากสำนักศิลปกรรมสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
            - ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547