การแสดงชุดนี้ สะท้อนถึงการดำรงชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน โดยการใช้ประโยชน์ของพัดในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ผ่อนคลายความร้อน ใช้พัดเตาเมื่อปรุงอาหาร ลีลาร่ายรำที่นำมาแสดงจึงเป็นการเลียนแบบกริยาท่าทางของชาวอีสานในอีกรูปแบบหนึ่ง