๑. เลือดสุพรรณ
๒. มังราย
๓. ดวงจันทร์
๔. ยากเย็น
๕. อยุธยา
๖. มาพวกเราชาวอิสาน
๗. เพ็ญแข
๘. แดนอิสาน
๙. รักเมืองไทย
๑๐. ใจเจ้าเอ๋ย
๑๑. ตื่นเถิดชาวไทย
๑๒. แสงทินกร
๑๓. แหลมทอง
๑. รักไทย
๒. เชิญขวัญ
๓. ไกลแสนไกล
๔. เดิน
๕. รวมไทย
๖. อวยชัย
๗. เกียรติกรรมกร
๘. น้ำทะเล
๙. อนุสาวรีย์ไทย
๑๐. อธิษฐาน
๑๑. มหาชัย
๑๒. ต้นตระกูลไทย
๑. เลือดไทย
๒. ถิ่นไทย
๓. นครเชียงใหม่
๔. หอมหวล
๕. โชคมนุษย์
๖. สู้อมิตร
๗. มหาเทวี
๘. แหล่งไทย
๙. ราชสีมา
๑๐. ทหารของชาติ
๑๑. อาทิตย์อุทัย
๑๒. ยุวชนทหาร
๑. แสนหวี
๒. เชิญชมดอกไม้
๓. เขมรัฐ
๔. เห็นกันแต่ไกล
๕. ความฝัน
๖. ยุพดี
๗. ป่าดง
๘. อยู่ถ้ำ
๙. ใจโจร

ขอขอบพระคุณ
 คุณอุภาศรี กฤษฎามระ
ในความเอื้อเฟื้อแผ่นเสียงเก่า

คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อฟังตัวอย่าง